Verslag Algemene Ledenvergadering

Op 13 april vond de algemene ledenvergadering 2023 plaats. Er was uitgebreid aandacht voor Harm Heemstra die na een periode van 33 jaar afscheid nam van zijn rol als voorzitter.

47 leden hadden de weg gevonden naar restaurant De Zwaan waar de vergadering plaatsvond. De opening van de aftredende voorzitter stond in het teken van een terugblik op de afgelopen 33 jaar. Naast memorablele momenten als het landskampioenschap van Dries Jonkman werden er herinneringen aan de verschillende speellocaties van de vereniging aangehaald. Het bestuur van het eerste uur, bestaande uit Ad Broekman, Anne van Haaren, Dries Jonkman, Wiebe Welgraven en Frans de Haan, werden nogmaals geroemd om hun inzet in de beginjaren van de vereniging.

Aftredend voorzitter Harm Heemstra werd uitgebreid in het zonnetje gezet

Verder had Harm aandacht voor personen die een grote betekenis hebben gehad voor de vereniging zoals Jan Verhoef en Henk Valk. Ook Wichert Schuurman (de keukasten), Herman Reimert (onze boekhouder) en Alex Holterman (bijdrage aan het wijzigen  van de statuten) krijgen de aandacht. Tot slot spreek Harm zijn dank en waardering uit voor zijn vrouw Anne.

Ook was er aandacht voor de website van de vereniging. Nadat deze is opgezet door Ad Broekman, voornamelijk als vervanging voor de nieuwsbrieven, is het beheer lange tijd in handen geweest van Roel Cardol. De voorzitter heeft mooie woorden voor Roel en bedankt hem met een oorkonde en een tas met inhoud. 

Na deze mooie opening kwamen de wat meer praktische zaken aan bod. De volgende zaken zijn de revue gepasseerd.

 • Uitgebreid jaarverslag van de secretaris
 • Mededelingen, ingekomen en uitgaande stukken
  • Nieuwe statuten i.v.m. de WBTR-wetgeving
  • Benoeming Continuïteitscommissie 2023
  • Verzoek om intern toernooi driebanden te organiseren
  • Verzoek om te spelen met een witte, een gele en een rode bal
 • Financieel jaarverslag van de penningmeester
  • Begroting 2023
  • Verslag kascommissie
 • Jaarverslagen wedstrijdleiders
 • Bestuursverkiezing
  • Harm Heemstra is aftredend en niet herkiesbaar. De AV heeft ingestemd met de verkiezing van Eddie van den Berg als bestuurslid.
  • Jan Slinkman is aftredend en herkiesbaar. De AV stemt in met de herverkiezing van Jan Slinkman.
  • De AV stemt in meederheid in met het benoemen van Willem Spijker tot voorzitter.
 • Rondvraag
  • Er zijn meerdere vragen gesteld waar het bestuur later op terug zal komen.

Aan het eind van de vergadering bedankt Harm de leden voor het in hem gestelde vertrouwen. Hij denkt nu tijd te hebben om, tegen wie het maar wil, te biljarten én te winnen.

Voorzitter Willem Spijker sluit de vergadering met deze woorden:
“Achter een sterke man staat een sterke vrouw.” Hij overhandigt Anne als dank een mooie bos bloemen. Harm biedt hij een diner bon aan voor twee personen te besteden bij hotel-restaurant De Zwaan.

Het vertrek van deze bestuurder, die de vereniging een zeer warm hart toedraagt, is een bijzonder moment. Zo voelen de aanwezige leden dit ook en bedanken Harm met een staande ovatie voor wat hij in 33 jaar voor de vereniging heeft gedaan.

Hij bedankt de leden voor hun aanwezigheid en inbreng.

Een volledig en zeer uitgebreid verslag van de algemene ledenvergadering is aan alle leden toegezonden.