Gezocht: Penningmeester

Via onderstaande bericht heeft het bestuur een oproep gedaan om een nieuwe penningmeester te vinden.

 

Beste leden,

Vanaf de oprichting van onze vereniging was Harm Heemstra liefst 33 jaar met hart en ziel bestuurslid/voorzitter. We zijn hem daar natuurlijk zeer erkentelijk voor.

In de bestuursvergadering van 24 april 2023 heeft het bestuur unaniem besloten dat een bestuurslid niet langer dan 2 termijnen van 3 jaar, met maximaal 1 jaar extra verlenging, bestuurslid kan blijven.
Verenigingen hebben vaak problemen hebben met vinden van nieuwe bestuurders. Toch vindt het bestuur dit geen reden waarom een bestuurslid dit zo veel jaren achtereen zou mogen doen.

Onze penningmeester Piet Pont heeft deze functie de maximaal gestelde termijnen bekleed en treedt derhalve in de Algemene Vergadering in april 2024 af en is niet herkiesbaar. We zoeken dus een nieuwe penningmeester.

Bij het werven van nieuwe bestuursleden zijn we gehouden aan de procedure die in de Algemene Vergadering van april 2023 is vastgesteld:

Het bestuur roept leden op om zich te melden als kandidaat voor een bestuursfunctie. Het bestuur doet na gesprekken een voordracht aan de Algemene Vergadering.

We hebben er alle vertrouwen in dat we niet tevergeefs een beroep doen op de leden.

Heb je interesse in de bestuursfunctie van penningmeester meld je dan uiterlijk 1 oktober bij de secretaris. Het liefst per mail.

We zien we je reactie graag tegemoet.
Met vriendelijke groet,
Willem Spijker